Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Bolestné

Čo je bolestné?

Bolestné alebo náhrada za bolesť  je finančné vyjadrenie nákladov na odškodnenie škody na zdraví vzniknutej prevažne následkom úrazu.  Podľa zákona č. 437/2004 Z. z.o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia ide o nárok za vytrpenú bolesť, teda ujmu, ktorá bola spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením a odstraňovaním jeho následkov.

Náhrada za bolesť  je dávkou úrazového poistenia, ktorá sa poskytuje jednorazovo  a musí byť primeraná zistenému poškodeniu na zdraví, priebehu liečenia alebo odstraňovaniu jeho následkov. 

Výška bolestného

Náhrada za bolesť sa poskytuje na základe lekárskeho posudku. Pri určení výšky náhrady za bolesť sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť ohodnotila v lekárskom posudku. Sadzby bodového hodnotenia za bolesť sú stanovené v prílohách zákona o náhrade za bolesť. 


Výška náhrady bodu sa určuje sumou 2 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu, za jeden bod a výsledná suma sa zaokrúhli na najbližšie celé euro smerom nahor. Hodnotu jedného bodu stanovuje každoročne Ministerstvo zdravotníctva SR v opatrení vydanom najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka. V roku 2022 sa platná hodnota bodu zvýšila na 24,22 eur.


Poškodený si nárok na bolestné uplatní podaním žiadosti v pobočke Sociálnej poisťovne, ku ktorej priloží lekársky posudok o bolestnom. 


Poznámka:  Podobnou dávkou, ktorá je definovaná rovnakým zákonom, je náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, ktorou sa odškodňujú trvalé následky zdravotného poškodenia. Obe dávky patria k najčastejšie uplatňovaným náhradám za škody na zdraví.