Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Amortizácia

Čo je amortizácia?

Amortizácia je postupné znižovanie hodnoty majetku za určité obdobie v dôsledku fyzického alebo morálneho opotrebenia. Podľa toho rozlišujeme:

  • fyzické opotrebenie, pri ktorom ide o technické opotrebenie alebo znehodnotenie používaním v prevádzke,  

  • morálne opotrebenie, ktoré súvisí vždy s technickým pokrokom spôsobujúcim výrobu lacnejších a výkonnejších strojov a zariadení. 

V tomto zmysle sa pojem amortizácia používa v poisťovníctve, okrem toho má amortizácia ďalší význam v bankovníctve, kde znamená postupné splatenie dlhu splátkami, ktoré boli vopred dohodnuté medzi veriteľom a dlžníkom.

Poistenie - amortizácia vozidla

V praxi sa pojem amortizácia spája najčastejšie s amortizáciou vozidiel. V rámci povinného zmluvného poistenia vozidla znamená amortizácia  stratu hodnoty vozidla v dôsledku  opotrebenia.  Miera opotrebenia sa pri poistení stanovuje podľa veku vozidla a najazdených kilometrov.

Ak poisťovňa uplatňuje amortizáciu, znamená to, že poistné plnenie, ktoré poistnému v prípade škodovej udalosti vyplatí, bude znížené o opotrebenie vozidla. Od poisťovne v tom prípade dostane menej peňazí. Ak by sa vozidlo vykonanou opravou zhodnotilo, poistený je povinný zvyšok doplatiť sám. Amortizácia pri PZP teda znamená krátenie poistného plnenia tak, aby nedošlo k nadmernému zhodnoteniu motorového vozidla pri oprave vplyvom nových dielov.

Nie všetky poisťovne však amortizáciu uplatňujú. V tom prípade je škoda vyplatená v plnej výške náhradných dielov.