Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Akceptačný list

Čo je akceptačný list?

Akceptačný list je potvrdenie poisťovne vo forme listu, že preberá krytie daného rizika alebo jeho časti za presne definovaných podmienok, ktoré sú uvedené v tomto liste.

Akceptačný list v starobnom dôchodkovom sporení

Akceptačný list sa používa aj v súvislosti s II. dôchodkovým pilierom. Je to doklad, ktorý potvrdzuje účasť sporiteľa v tomto pilieri. Sporiteľ, ktorý má záujem o zmenu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, musí požiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie akceptačného listu, a to prostredníctvom písomnej žiadosti. Akceptačný list predloží novej dôchodcovskej správcovskej spoločnosti, s ktorou má záujem podpísať zmluvu.