Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Akceptácia poistnej zmluvy

Čo je akceptácia poistnej zmluvy?

Akceptácia poistnej zmluvy, inak označovaná aj ako prijatie poistnej zmluvy, je jedným z krokov na úspešné uzatvorenie poistného vzťahu medzi poistníkom a poisťovateľom, na základe ktorého sa môže realizovať poistenie. 

Poistné vzťahy vrátane poistných zmlúv upravuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Podľa neho sa poistiteľ poistnou zmluvou zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie označená a fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poistiteľom poistnú zmluvu uzavrela, je povinná platiť poistné.

Prijatie návrhu a uzavretie poistnej zmluvy

Samotnej akceptácii zmluvy predchádza podľa Občianskeho zákonníka  návrh zmluvy. Prijatie návrhu  definuje § 43c Občianskeho zákonníka ako včasné vyhlásenie urobené osobou, ktorej bol návrh určený alebo iné jej včasné konanie, z ktorého možno vyvodiť jej súhlas. 

Na uzavretie poistnej zmluvy je podľa § 792  potrebné, aby bol návrh prijatý v lehote, ktorú určil navrhovateľ a ak ju neurčil, do jedného mesiaca odo dňa, keď druhý účastník návrh dostal. Poistná zmluva je uzavretá okamihom, keď navrhovateľ dostane oznámenie o prijatí svojho návrhu. Návrh poistiteľa možno prijať tiež zaplatením poistného vo výške uvedenej v návrhu, ak sa tak stane v lehote definovanej vyššie. Poistná zmluva je v takom prípade uzavretá, len čo bolo poistné zaplatené.