Pripravili sme si pre Vás skvelú akciu – zaplaťte povinné zmluvné poistenie alebo havarijné poistenie včas a získajte od nás plnú nádrž pohonných hmôt.

VZHĽADOM PRE VEĽKÝ ZÁUJEM PREDLŽUJEME SÚŤAŽ AŽ DO 31. 12. 2024

Podmienkou účasti v súťaži je uzatvorenie povinného zmluvného poistenia alebo havarijného poistenia prostredníctvom Porovnajto.sk a jeho úhradu do 24 hodín platobnou kartou. Prevádzkovateľ navyše zaradí do súťaže vybrané poistné zmluvy uhradené platobnou kartou v riadnom termíne.

Losovanie výhercov prebehne každého 7. dňa v mesiaci. Prvé žrebovanie prebehlo 7. 4. 2022. Každý účastník bude zaradený práve do jedného žrebovania. V každom žrebovaní bude vylosovaných 10 výhercov a celkom prebehne 9 zlosovaní.

Detailné podmienky súťaže

Podmienkou účasti v súťaži je zjednanie povinného zmluvného poistenie alebo havarijného poistenia prostredníctvom webových stránok:a súčasne uhradenie tohto poistenia v lehote splatnosti platobnou kartou.

Losovanie výhercov prebehne vždy 7. deň po uplynulom súťažnom mesiaci (napr. Výhercovia za apríl 2022 budú vylosovaní 7. 5. 2022). Každý účastník bude zaradený práve do jedného žrebovania. V každom žrebovaní bude vylosovaných 10 výhercov.

1. USPORIADATEĽ

Usporiadateľom tejto akcie je ePojisteni.cz s.r.o., so sídlom Praha 3, Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00, Česká republika, IČ 28480406, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 144679. (ďalej len "usporiadateľ" ).

2. TRVANIE AKCIE

Akcia začína 1. 3. 2022 o 0.00 hod a končí 31. 12. 2024 vo 23.59 hodín. (Ďalej len "čas konania akcie").

3. PODMIENKY ÚČASTI

Akcia sa zúčastňuje každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá si v čase konania akcie dojedná u usporiadateľa akcie povinné zmluvné poistenie alebo havarijné poistenie cez stránky: www.superpoistenie.sk alebo www.porovnajto.sk a súčasne toto poistenie uhradí v lehote splatnosti platobnou kartou. Ďalej tiež osoba, ktorá si v čase konania akcie dojedná u usporiadateľa akcie povinné zmluvné poistenie (PZP) alebo havarijné poistenie prostredníctvom webov www.superpoistenie.sk alebo www.porovnajto.sk, a ktorá vykoná úhradu bankovým prevodom a poisťovňa, ktoré úhradu vykonal, bude ePojisteni.cz do 10 dní informovať o vykonaní úhrady (ďalej len "účastník").

Dohodnutým poistením sa rozumie iba poistenie uzavreté a úplne zaplatené v čase trvania akcie. Z účasti na akcii sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a všetkých spolupracujúcich agentúr, spoločností a osoby im blízke.

4. VÝHERCOVIA

Desať výhercov bude náhodne vylosovaných zo všetkých platných účastníkov vždy 7 deň nasledujúceho mesiaca po súťažnom. Každý účastník bude zaradený práve do jedného žrebovania. Výhercom bude výhra oznámená emailom do 5 pracovných dní od vyžrebovania. Výherca bude musieť pre získanie výhry zaslať emailom na e-mail info@superpoistenie.sk scan alebo foto účtenky preukazujúcu platbu pohonných hmôt a číslo bankového účtu, na ktorý bude výhra do 30 dní zaslaná. Účtenky staršie ako je dátum vyžrebovanie nebudú akceptované. Pokiaľ výherca nezašle uvedené doklady do 2 týždňov od oznámenia výhry, nárok na jeho výhru bez náhrady zaniká. Výherca súhlasí s tým, že jeho krstné meno, prvé písmeno priezvisko a mesto, v ktorom býva bude zverejnené na webe www.superpoistenie.sk,  www.porovnajto.sk a v správach na sociálnych sietí propagujúcich prevádzkovateľa súťaže. Maximálna výška jednotlivej výhry činí 100 €.

Zoznam výhercov:

Dňa 21. 4. 2022, 9. 5. 2022, 13. 6. 2022, 15. 7. 2022 , 8. 8. 2022 , 16. 9. 2022, 11. 10. 2022, 2. 11. 2022, 6. 12. 2022, 4. 1., 7. 2., 2. 3., 12. 4., 9. 5., 5. 6., 17. 7., 4. 8., 11. 9., 2. 10., 6. 11., 8. 12. 2023 a 3. 1., 5. 2., 6. 3., 5. 4., 7. 5.2024 prebehlo riadne losovanie výhercov, ktorí splnili podmienky pre účasť v súťaži.

Zoznam jednotlivých výhercov nájdete TU.


Príklad výhry:

Pán Novák si uzavrel a online zaplatil 7. 4. 2022 povinné zmluvné poistenie na www.porovnajto.sk. Ročná splátka poistenia je 59 EUR. Pán Novák bol 7. 5. 2022 vyžrebovaný ako výherca tejto súťaže, bolo mu to oznámené emailom 8. 5. 2022. Pán Novák dňa 18.5.2022 zaslal email za scan účtenky na sumu 85 EUR, ktorá mu bola dňa 28. 5. 2022 uhradená.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o akýchkoľvek otázkach spojených s touto akciou a sporoch či pochybách o pravidiel akcie. Výhru nemožno vymáhať súdne ani inou právnou cestou. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov zmeniť pravidlá tejto akcie, či ju zrušiť. O všetkých prípadných zmenách bude usporiadateľ účastníkmi primerane informovať. Svojou účasťou v tejto akcii účastník akcie potvrdzuje, že sa s týmito pravidlami zoznámil a že s nimi súhlasí.

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov poskytnutých v rámci realizácie Súťaže o plnú nádrž paliva pre Vaše vozidlo (ďalej len "súťaž"), je spoločnosť ePojisteni.cz s.r.o., IČO: 28480406, so sídlom Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, Česká republika. Správcu je možné kontaktovať poštou na korešpondenčnú adrese ePojisteni.cz s.r.o., Rohanské nábreží 678/29, 18600 Praha 8, Česká republika, alebo elektronicky na adrese: legal@epojisteni.cz. Poverencom pre ochranu osobných údajov správcu je Mgr. Bohdan Šulák, e-mail: bohdan.sulak@srovnejto.cz.

Osobné údaje (identifikačné a kontaktné údaje) poskytované správcovia sú v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, ako prípadne aj ďalšie osobné údaje (napr. Informácie o nákupe pohonných hmôt) alebo tiež doplnkovo oznámené v rámci komunikácie s pracovníkom spoločnosti ePojisteni.cz sro a pochádza priamo od subjektu osobných údajov, poskytnutých správcovi v rámci realizácie súťaže, alebo v rámci predchádzajúceho uzavretia zmluvy prostredníctvom ePojisteni.cz s.r.o. Subjekt osobných údajov je poskytuje pre účely:

  • organizovanie súťaže vrátane vyhodnotenia súťaže a zverejnenie výsledkov súťaže v pseudonymizované podobe (v prípade získania výhry dôjde k zverejnenie výhercov uvedením prvých písmen mena a priezviska výhercu a miesta bydliska (právny dôvod spočívajúci v plnení zmluvy, ktorej členom je účastník súťaže);

  • odovzdanie výhier víťazom súťaže (právny dôvod spočívajúci v plnení zmluvy, ktorej členom je účastník súťaže);

  • vnútorné evidencia záležitostí, týkajúcich sa súťaže, vrátane štatistiky (právny dôvod spočívajúci v oprávnenom záujme správcu).Vysporiadanie súťaže na strane správcu z hľadiska účtovných povinností (právny dôvod spočívajúci v plnení právnej povinnosti)

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané po dobu trvania súťaže, ďalej potom do doby uplynutia premlčacích lehôt na práva vzniknuté na základe a v súvislosti so súťažou. Štatistiky vedené správcom na základe oprávneného záujmu sú spracovávané po dobu až troch mesiacov po ukončení súťaže.

Spracovanie prebieha na základe právnych dôvodov spracovania: výkon zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov, oprávnený záujem správcu, plnenie právnej povinnosti správcu.

Osobné údaje sú poskytované na základe dobrovoľnosti, kedy subjekt údajov má záujem o účasť v súťaži.

Správca neodovzdáva osobné údaje získané v súvislosti s konaním súťaže ďalším správcom, však osobné údaje môžu byť spracované týmito kategóriami spracovateľov: poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia cloudových služieb, poskytovatelia konzultácií a odborných posudkov, poskytovatelia právnych služieb a advokátskej kancelárie, spoločnosti poskytujúce účtovné služby.

Subjekt osobných údajov má právo požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu ak sú nepresné, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovanie, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. Tieto práva môže subjekt údajov uplatniť na vyššie uvedenej elektronickej adrese správcu, ako aj prostredníctvom poverenca pre ochranu osobných údajov správcu. Subjekt osobných údajov má ďalej právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov v Slovenskej republike (www.uoou.cz), as ohľadom na účastníkov súťaže vo Slovenskom republike potom tiež prostredníctvom Úradu na ochranu osobných udajov Slovenskej republiky (https : //dataprotection.gov.sk/uoou/). Správca v prípade tohto spracovania nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie a neodovzdáva osobné údaje do tretích krajín.

Táto informačná povinnosť správcu sa týka výhradne súťaže organizovanej spoločnosťou ePojisteni.cz s.r.o. Podmienky spracovania osobných údajov spoločnosti ePojisteni.cz s.r.o. sú dostupné na webových stránkach spoločnosti ako aj na tejto webovej stránke, ktorá je tiež prevádzkovaná spoločnosťou ePojisteni.cz s.r.o.