Informácie o spracovaní osobných údajov


Informácie o spracovaní osobných údajov pre (potenciálnych) klientov a návštevníkov našich webových stránok


IDENTIFIKÁCIA SPRÁVCU OSOBNÝCH ÚDAJOV – KTO SME?

Správcom osobných údajov je spoločnosť ePojisteni.cz s.r.o., IČO: 284 80 406, so sídlom Praha 3 – Žižkov, Bořivojova 878/35, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 144679, pôsobiaca na Slovensku prostredníctvom ePojisteni.cz s.r.o., organizačná zložka Slovensko, IČO: 53 695 780, Vrútocká 48, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 04, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 8718/B („ePojisteni.cz“).

KTORÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Údaje klientov súvisiace s dopytom alebo zmluvou

Rozsah spracovávaných osobných údajov závisí od dopytovaného produktu.

 • Identifikačné údaje – meno, priezvisko, tituly, dátum narodenia, miesto bydliska, rodné číslo

 • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa

 • Nastavenie klientskej zóny – prihlasovacie meno, heslo, preferencia kontaktu

 • Záznamy kontaktov – záznam telefonického hovoru, komunikácia prostredníctvom SMS a e-mailov

 • Údaje o preferenciách - . informácie o predchádzajúcich zvolených oblastiach a žiadostiach, využitie obchodných ponúk, údaje zistené pri účasti na súťažiach, údaje o realizácii navhrhnutých zmlúv a ďalšie informácie odovzdané alebo zistené neskôr podľa aktivít subjektu

 • Pôžičky:

-        Typ pôžičky, o ktorú máte záujem, preferencia poskytovateľa pôžičky, rodné číslo, informácie o Vašom čistom mesačnom príjme, výške mesačných výdavkov, zdroji príjmu, informácie o tom, či ste alebo nie ste v exekúcii, číslo bankového účtu (v rozsahu podľa daného poskytovateľa pôžičky)

Pojištění:

-        Údaje o súčasnej poistnej zmluve – podmienky poistenia, identifikácia zmluvy, identifikácia poisťovne

-      Údaje o predmete Vášho dopytu – poistenie vozidla (typ, použitie, značka, rok výroby, cena, RZ, údaje o vlastníkovi), poistenie majetku (adresa objektu), cestovné poistenie (termín cesty, cieľová destinácia, účel cesty, spolucestujúci), životné poistenie (vek, zdravotné záznamy)

-        Identifikačné a kontaktné údaje iných osôb – poistník, vlastník vozidla (ak nejde o osobu dopytujúcu poistenie)

Energie:

-       Ročná spotreba, druh bývania, využite plynu/elektriny, počet osôb v domácnosti, elektrické vykurovanie, spôsob vykurovania

Mobilné tarify:

- Operátor, mesačná útrata, prevolané minúty, napísané SMS, mobilný internet, fyzická osoba/podnikateľ, študent/senior

 

Údaje klientov súvisiace s návštevou webovej stránky

Identifikačné údaje – IP adresa, MAC adresa

Údaje o preferencii klienta – pohyb na webovej stránke (oblasť, čas), preferencie prezeraných produktov

Ďalšie údaje klientov

Kamerové záznamy – kamerový záznam z priestorov spoločnosti ePojisteni.cz (ak dôjde k osobnému kontaktu v našej centrále)

PREČO SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Ktoré právne základy na spracovanie osobných údajov používa naša spoločnosť?

Naša spoločnosť môže spracovávať Vaše osobné údaje iba na účely, na ktoré má príslušný právny základ spracovania. Vzhľadom na zameranie činnosti našej spoločnosti prichádza ako právny základ do úvahy spracovanie osobných údajov:

 • ak je to nevyhnutné na splnenie zmluvy uzavretej s Vami či uskutočnenie opatrení pred uzavretím tejto zmluvy na Vašu žiadosť;

 • ak je to nevyhnutné na splnenie našej právnej povinnosti;

 • ak je to nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov („oprávnený záujem“);

 • na základe Vášho súhlasu.

K spracovaniu osobných údajov je teda potrebný váš súhlas iba v prípade, že nemáme v rámci daného účelu spracovania iný právny základ.

Účely, na ktoré naša spoločnosť spracováva osobné údaje, možno rozdeliť do nasledujúcich hlavných okruhov: plnenie zmluvy, ponuka produktov na základe dopytu pred uzavretím zmluvy, marketing a uchovanie informácií k dohodnutému produktu ako plneniu právnych povinností našej spoločnosti ako sprostredkovateľa poistenia, resp. sprostredkovateľa spotrebiteľského úveru či sprostredkovateľa ostatných produktov.

Určenie právneho základu, podľa ktorého spracovávame Vaše osobné údaje na daný účel, je pre Vás dôležité, pretože od neho závisí rozsah práv, ktoré voči nám v súvislosti so spracovaním osobných údajov môžete uplatniť.

Musím poskytnúť vašej spoločnosti svoje osobné údaje?

Poskytnutie osobných údajov je vždy dobrovoľné. V prípade, že nám však Vaše osobné údaje odmietnete poskytnúť na účely spracovania, ktoré majú iný právny základ spracovania než Váš súhlas, nebude možné, aby ste sa stali naším klientom, pretože poskytnutie Vašich osobných údajov na tieto účely je predpokladom nevyhnutným pre poskytovanie našich služieb, resp. uzavretie zmluvy.

V prípade súhlasu so spracovaním osobných údajov je poskytnutie osobných údajov na účely definované v danom súhlase vždy úplne na Vašej úvahe. Svoj súhlas môžete v každom prípade kedykoľvek bezplatne odvolať. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Ako sa dostávate k mojim osobným údajom?

Spracovávame osobné údaje, ktoré:

S AKÝMI CIEĽMI SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Evidencia dopytu, príprava ponuky a zmluvy na vašu žiadosť

Bližší opis:      

Na našich webových stránkach ste vyplnili dopyt, aby sme Vám mohli usporiť náklady na vybrané služby, resp. ste nám poslali všeobecný dopytový e-mail. Vami uvedené informácie spracujeme a následne Vás buď budeme kontaktovať s ponukou výhodného produktu podľa Vašich potrieb, alebo Vami vyplnené údaje odovzdáme poskytovateľovi Vami dopytovaného produktu.

Právny základ:

 • Uskutočnenie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť

Uzavretie zmluvy

Bližší opis:      

Uzavretie Vami dopytovanej služby (poistenie, pôžička, energie, mobilné tarify) realizujeme prevažne telefonickou cestou, ako dôkazy o uskutočnení dohody sme v niektorých prípadoch (pôžičky a poistenie) dokonca povinní uchovávať všetku komunikáciu, a to vrátane nahrávok hovorov, e-mailov alebo zaslaných SMS, ak sa vzťahujú na proces dohodnutia zmluvy.

Právny základ:

 • Plnenie právnej povinnosti

 • Uskutočnenie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť  

Marketing

Bližší opis:      

Ak ste nám poskytli súhlas na využitie Vašich osobných údajov na marketingové účely, dovolíme si Vás osloviť s ponukou porovnania cenových podmienok rôznych služieb, resp. služieb našich partnerov, čo uskutočňujeme e-mailom, SMS alebo telefonicky. Kontaktovať Vás s ponukou služieb môžeme aj v prípade, ak ste nám neposkytli svoj súhlas, a to v rámci nášho oprávneného záujmu.

Právny základ:

 • Oprávnený záujem

 • Súhlas

Marketing na základe cookies

Bližší opis:      

Ak surfujete na našich webových stránkach (pozrite vyššie), spracovávame vaše údaje predovšetkým na vylepšovanie našich webových stránok (sledujeme, ktoré časti webu sú pre vás príťažlivé, čo hľadáte a čo vás zaujíma). V nadväznosti na návštevu našej webovej stránky vám následne pri návšteve iných webových stránok zobrazujeme naše reklamné bannery.

Detailné informácie o nami používaných súboroch cookie vrátane informácií o možnostiach, ako ich zablokovať nájdete na našich webových stránkach vždy v samostatnom informačnom dokumente.

Právny základ:

 • Oprávnený záujem

 • Súhlas

Vytváranie analytických modelov

Bližší opis:      

Pri vytváraní analytických modelov používame dáta týkajúce sa našich klientov, avšak výsledkom tohto procesu sú údaje v súhrnnej podobe. Túto činnosť vykonávame preto, aby sme mohli pružne reagovať na potreby klientov a trendy a vývoj na trhu a vylepšovať portfólio našich služieb a produktov.

Právny základ:

 • Oprávnený záujem

Účtovná a daňová agenda

Bližší opis:      

Ako podnikateľský subjekt sme povinní viesť účtovné a daňové záznamy v súlade s platnou legislatívou. V nevyhnutnej miere môžeme využiť na to i klientske údaje, a to vrátane situácie, keď potrebujeme nášmu partnerovi odôvodniť nami fakturovanú sumu.

Právny základ:

 • Plnenie právnej povinnosti

 • Oprávnený záujem

Zaistenie zákazníckej spokojnosti (monitoring kvality služieb, priania, reklamácie a spory)

Bližší opis:      

Máme záujem poskytovať našim klientom služby na špičkovej úrovni. S týmto cieľom uskutočňujeme jednak preventívne opatrenia s cieľom zaistiť trvalú kvalitu služieb poskytovaných našimi pracovníkmi (napr. monitorovania hovorov, resp. monitoring nahrávok hovorov atď.) a ďalej tiež reaktívne opatrenia v prípade, že máte nejaké prianie či podnet týkajúci sa našich služieb, alebo ak sa v našej vzájomnej komunikácii niečo pokazí (riešenie reklamácií, a ak je to nevyhnutné, riešenie sporov).

Právny základ:

 • Oprávnený záujem

Kamerové záznamy

Bližší opis:      

Ak by ste vošli do našich kancelárií, dôjde k zaznamenaniu Vašej osoby naším kamerovým systémom. Ten prevádzkujeme s cieľom ochrany majetku a dát spoločnosti a zaistenia bezpečnosti našich pracovníkov.

Právny základ:

 • Oprávnený záujem

Spolupráca s orgánmi dohľadu

Bližší opis:      

Na našu činnosť dohliadajú niektoré orgány štátnej správy.

V rámci požadovanej súčinnosti s týmito orgánmi môže dôjsť k poskytnutiu Vašich osobných údajov. Podobne to platí i pre úrad Finančného arbitra, ktorý však nie je orgánom dohľadu.

Právny základ:

 • Plnenie právnej povinnosti

Výkon činnosti poverenca na ochranu osobných údajov a spracovanie žiadostí subjektov údajov o výkon práv

Bližší opis:      

Naša spoločnosť menovala poverenca na ochranu osobných údajov. Poverenec na ochranu osobných údajov je okrem iného kontaktným miestom pre subjekty osobných údajov a v rámci výkonu jeho funkcie mu tiež prináleží monitorovanie súladu našej spoločnosti s legislatívou ochrany osobných údajov a z tohto titulu má prístup k nami spracovávaným osobným údajom.

Tiež sme povinní spracovávať osobné údaje v súvislosti so žiadosťou o výkon práv podľa GDPR, ktorú prípadne subjekt údajov podá.

Právny základ:

 • Plnenie právnej povinnosti (GDPR)

Spracovanie pošty a obeh dokumentov

Bližší opis:      

Aby naša spoločnosť riadne fungovala, t. j. aby sme mohli zaistiť fungovanie našich vnútorných postupov a procesov, musíme zabezpečiť obeh dokumentov a informácií vnútri i mimo našej spoločnosti vrátane spracovania a evidencie odchádzajúcej a prichádzajúcej korešpondencie.

Právny základ:

 • Oprávnený záujem             

AKO DLHO SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje klientov spracovávame v priebehu trvania zmluvy a ďalej v čase, keď sme tieto údaje povinní uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a ďalej ich uchovávame v čase nevyhnutnom pre prípad, že by sme museli predkladať dôkazy v súdnom alebo správnom konaní.

Osobné údaje, ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu, sa spracovávajú v čase, na ktorý ste nám udelili súhlas, resp. do okamihu, než svoj súhlas odvoláte.

V súlade so zásadou minimalizácie dát spracovávame vždy iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na daný účel, a uchovávame ich na potrebný čas. Hneď ako daný čas uplynie, sú osobné údaje vymazané, resp. anonymizované.

SPRACOVÁVAJÚ SA MOJE OSOBNÉ ÚDAJE V ZAHRANIČÍ?

V rámci Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) platí režim voľného pohybu osobných údajov a na ich spracovanie sa uplatnia rovnaké pravidlá ako v Českej, resp. Slovenskej republike.

V niektorých prípadoch sa môže stať, že naši dodávatelia spracovávajú osobné údaje v tretích krajinách (teda v krajinách mimo EHP), avšak vždy pri dodržaní všetkých legislatívnych požiadaviek.

KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Všeobecne povedané je príjemcom osobných údajov každý subjekt, ktorému sú osobné údaje sprístupnené. Podľa povahy situácie môže byť teda príjemcom osobných údajov buď iný správca osobných údajov (sám určuje účely a prostriedky spracovania týchto osobných údajov), alebo spracovateľ osobných údajov (spracováva osobné údaje pre správcu osobných údajov).

Spoločnosť ePojisteni.cz zásadne neposkytuje Vaše osobné údaje iným správcom osobných údajov, jedine ak by bola na takéto poskytnutie povinná či oprávnená na základe právneho predpisu, resp. svojho oprávneného záujmu, alebo by ste nám naň udelili súhlas.

Na poskytnutie osobných údajov spracovateľom osobných údajov nie je potrebný Váš súhlas. Subjekty, ktoré sa majú stať spracovateľmi osobných údajov, ktoré ePojisteni.cz spravuje, vždy dôkladne preverujeme a dbáme na to, aby dodržiavali zodpovedajúce technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. S každým subjektom, ktorý by sa v rámci svojej činnosti mohol stať naším spracovateľom osobných údajov, ktoré spravujeme, je uzavretá písomná zmluva o spracovaní osobných údajov a tento spracovateľ je oprávnený nakladať s osobnými údajmi iba v rozsahu nevyhnutnom na splnenie jeho úlohy, na účely splnenia jeho úlohy a v dohodnutom čase.

Poskytovatelia produktov a služieb

 • Poisťovne

 • Nebankoví poskytovatelia úverov

 • Banky

 • Sprostredkovatelia služieb a produktov, ktoré porovnávame na webe porovnajto.sk

 • Mobilní operátori

 • Dodavatelia energií

Poskytovatelia služieb

 • marketingové spoločnosti,

 • účtovné spoločnosti,

 • audítorské spoločnosti,

 • spoločnosti poskytujúce právne služby,

 • spoločnosti zaoberajúce sa personalistikou a vzdelávaním,

 • spoločnosti poskytujúce IT služby,

 • spoločnosti zaoberajúce sa internetovým marketingom,

 • spoločnosti zaoberajúce sa vývojom, predajom a servisom marketingových systémov,

 • spoločnosti zaoberajúce sa vývojom a implementáciou podnikových systémov,

 • spoločnosti zaoberajúce sa vývojom webových a mobilných aplikácií,

 • spoločnosti poskytujúce služby online komunikácie.

AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NAŠOU SPOLOČNOSŤOU?

Žiadosť, otázka, uplatnenie práva či iné podania budú vybavené po ich prijatí našou spoločnosťou bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní. Túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť na dva mesiace. O takomto predĺžení by sme vás však do jedného mesiaca od prijatia Vašej žiadosti informovali.

V prípade potreby môžu byť vyžadované dodatočné informácie na priradenie žiadateľa ku konkrétnemu subjektu. V odôvodnených prípadoch môže byť požadovaná kontrola alebo overenie identifikácie žiadateľa o výkon práv.

Výkon nižšie uvedených práv je bezplatný. Ak by boli Vaše žiadosti zjavne nedôvodné alebo neprimerané, predovšetkým preto, lebo by sa opakovali, môžeme Vám uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení alebo s uskutočnením požadovaných úkonov alebo odmietnuť vyhovieť Vašej žiadosti.

Máte právo na:

1) Prístup k osobným údajom

Ak využijete právo na prístup k osobným údajom, tak Vám poskytneme potvrdenie, či osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby spracovávame, alebo nie, a ak áno, tak od nás dostanete aj individualizovaný prehľad osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame. K tomuto prehľadu bude ďalej pripojená i informácia o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, kategóriách príjemcov osobných údajov a čase spracovania osobných údajov (tieto informácie sú pre Vás dostupné v tomto dokumente).

2) Opravu osobných údajov

Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, nie sú správne, môžete nás požiadať o ich opravu.

3) Výmaz osobných údajov

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene, máte právo požiadať nás o ich výmaz. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje nemôžeme zmazať ani vtedy, keď nás o to požiadate (napr. preto, lebo sme povinní spracovávať tieto údaje na základe relevantnej legislatívy, alebo preto, lebo ich potrebujeme na plnenie zmluvy, ktorú sme spolu uzavreli atď.).

4) Obmedzenie spracovania osobných údajov

Ak sa rozhodnete využiť toto právo, dôjde k dočasnému obmedzeniu spracovania dotknutých osobných údajov (nedochádza teda k ich výmazu). Spracovanie osobných údajov na Vašu žiadosť obmedzíme v nasledujúcich prípadoch:

a) ak popierate presnosť osobných údajov, obmedzíme spracovanie Vašich osobných údajov na čas, než dôjde k rozhodnutiu, či sú, alebo nie sú správne,

b) ak by sme spracovávali vaše osobné údaje bez dostatočného právneho základu, ale Vy namiesto výmazu týchto údajov budete žiadať obmedzenie ich spracovania,

c) ak by sme už nepotrebovali Vaše osobné údaje na vyššie v tejto informácii uvedené účely spracovania, ale Vy by ste ich požadovali na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov, alebo

d) ak by ste vzniesli námietku proti spracovaniu osobných údajov, keď počas vyhodnotenia oprávnenosti vznesenej námietky sme povinní obmedziť spracovanie predmetných osobných údajov.

5) Vznesenie námietky proti spracovaniu osobných údajov

V prípade, že dané spracovanie je založené na oprávnenom záujme, môžete z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie podať námietku proti takémuto spracovaniu. Vo Vašej žiadosti teda, prosím, opíšte túto konkrétnu situáciu. Následne Vašu žiadosť posúdime, a ak nebudeme schopní preukázať, že máme závažné oprávnené dôvody na dané spracovanie, ktoré by prevažovali nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, resp., že dané osobné údaje potrebujeme na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, nebudeme v spracovaní vašich osobných údajov na daný účel pokračovať.

V prípade, že vznesiete námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu na marketingové účely, bude táto námietka akceptovaná bez ďalšieho – inými slovami, túto námietku nemusíte nijako dokladať alebo odôvodňovať a my ju budeme akceptovať.

6) Prenositeľnosť osobných údajov

V prípade, že je dané spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na právnom základe plnenia zmluvy, môžete nás požiadať o prenesenie Vašich osobných údajov. V takom prípade Vám (alebo vami určenému subjektu) poskytneme osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu alebo z titulu plnenia zmluvy, a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Upozorňujeme Vás, že naša spoločnosť neumožňuje prijatie osobných údajov od iných správcov, ktorým by ste dali pokyn na prenesenie osobných údajov k nám.

7) Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

V prípade, že je dané spracovanie vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu však nebude dotknutá zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

8) Podanie sťažnosti na dozornom úrade

Na spracovanie osobných údajov našej spoločnosti dohliada Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Viac informácií o tom, s čím a ako sa môžete obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov, nájdete na www.uoou.cz. Obrátiť sa môžete aj na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou.

Ako na to, ak chcete uplatniť niektoré z Vašich vyššie uvedených práv?

Môžete sa na nás obrátiť:

e-mailom

na adrese: bohdan.sulak@srovnejto.cz

písomne

na adrese: ePojisteni.cz s.r.o., Rohanské nábř. 29, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, prípadne na adrese Vrútocká 17086/48, 821 04 Bratislava

 

POVERENEC PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša spoločnosť menovala poverenca na ochranu osobných údajov:

Mgr. Bohdan Šulák

adresa: Rohanské nábř. 29, 186 00 Praha 8 – Karlín

e-mail: bohdan.sulak@srovnejto.cz

 

Na poverenca pre ochranu osobných údajov sa môžete obrátiť predovšetkým vtedy, ak budete mať nejakú otázku, komentár či podnet súvisiaci s politikou spracovania a ochrany osobných údajov našej spoločnosti alebo ak nebudete spokojní s priebehom výkonu svojho práva.

porovnajto logo
Napište náminfo@porovnajto.sk
Zavolajte nám
© 2021 Porovnajto.sk, všetky práva vyhradené. Člen skupiny Srovnejto
Ďakujeme, že zotrvaním na stránke súhlasíte s používaním cookies, aby sme Vám vedeli zobraziť kvalitnejší obsah.